2-Objectius

Estratègia Digital de Centre

Una vegada feta la diagnosi es creu convenient establir uns objectius (línia de treball) que ens permetran millorar i avançar cap a una millora de la competència digital tant de d’alumnat com dels docents.

 

Els objectius s’han redactat a partir dels punts febles detectats en la diagnosi, i s’han tingut en compte els documents de centre (Projecte educatiu, projecte directiu…). Aquests objectius defineixen l’Estratègia Digital del Centre.

 

Els objectius establerts són:

 

   • Fomentar la utilització de les eines digitals que disposa el centre.
   • Impulsar l’ús d’eines digitals per aplicar l’avaluació formativa i el feedback.
   • Fomentar la formació permanent.
   • Promoure espais de reflexió per compartir recursos i eines digitals entre el professorat.
   • Crear un protocol d’actuació en quant a seguretat i protecció de dades del centre i amb els alumnes.