Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), FUNDACIÓ OSONA FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT informa que és titular del lloc web www.osonaformacio.org. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, FUNDACIÓ OSONA FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT informa de les següents dades:

 

El titular d’aquest lloc web és FUNDACIÓ OSONA FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT, amb NIF/CIF G62844238 i domicili social al C/ SOCÓS 23 2n 1a – 08540 CENTELLES (BARCELONA). L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: fundacio@osonaformacio.org.

 

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

 

La navegació, accés i ús pel lloc web de FUNDACIÓ OSONA FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de FUNDACIÓ OSONA FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

 

El lloc web de FUNDACIÓ OSONA FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

 

 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per FUNDACIÓ OSONA FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT per l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.
 • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per FUNDACIÓ OSONA FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

 

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

 

FUNDACIÓ OSONA FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

 

FUNDACIÓ OSONA FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, FUNDACIÓ OSONA FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

 

MODIFICACIONS

 

FUNDACIÓ OSONA FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

 

PROTECCIÓ DE DADES

 

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de FUNDACIÓ OSONA FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT amb NIF/CIF G62844238 i domicili social situat al C/ SOCÓS 23 2n 1a – 08540 CENTELLES (BARCELONA), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, FUNDACIÓ OSONA FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

 

L’informem que tractarem les seves dades d’acord amb l’existència del seu consentiment i a la relació contractual que mantenim amb vostè.

 

FUNDACIÓ OSONA FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que FUNDACIÓ OSONA FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

 

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic fundacio@osonaformacio.org.

 

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

FUNDACIÓ OSONA FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de FUNDACIÓ OSONA FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

 

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de FUNDACIÓ OSONA FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT.

 

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de FUNDACIÓ OSONA FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de FUNDACIÓ OSONA FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT.

 

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

FUNDACIÓ OSONA FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

 

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. FUNDACIÓ OSONA FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT té el seu domicili a CENTELLES, Espanya.

 

CONDICIONS GENERALS DE MATRICULACIÓ/INSCRIPCIÓ

 

   • La matrícula és efectiva i té plena validesa des del moment en què la secretaria del centre disposi de la documentació necessària i s’hagi formalitzat el pagament del curs. El fet de no satisfer la matrícula en el plaç establert, comporta la suspensió automàtica dels drets de l’alumnat i de la plaça al centre.
   • L’import de la matrícula s’ha de satisfer íntegrament.
   • La inscripció a un curs dona dret al cobrament de la matrícula i de les quotes pertinents.

 

BONIFICACIONS

 

   • La matrícula serà bonificada per a les inscripcions realitzades abans de l’estiu. També en els casos en què hi hagi inscripció a dos o més cursos de format anual o quadrimestral.
   • Les inscripcions es realitzaran únicament pel curs acadèmic 2021-22.

 

DEVOLUCIONS

 

   • L’alumnat pot sol·licitar la devolució de l’import del curs durant un període de 14 dies naturals comptats a partir del dia que s’ha fet la matrícula i sempre que el curs no s’hagi iniciat.
   • La Fundació Privada Osona Formació i Desenvolupament no realitzarà cap devolució de quantitats pagades, un cop iniciat el curs.
   • Els rebuts retornats generen unes despeses que hauran de ser abonades per l’alumne/a.

 

INICI DE CURSOS

 

   • La Fundació Privada Osona Formació i Desenvolupament es reserva el dret de prorrogar l’inici del curs com a màxim 15 dies o bé a no iniciar-lo.
   • Si no s’inicia el curs, la Fundació Osona Formació i Desenvolupament retornarà a l’alumne/a les quantitats cobrades.

 

BAIXES DE L’ALUMNAT

 

   • La baixa d’un alumne/a serà efectiva presentant, dins el termini establert, el document degudament omplert que trobareu a la vostra disposició a la secretaria del Centre.
   • La no assistència a classe per un període superior a un mes sense que s’hagi produït cap comunicació per part de l’alumne/a a la secretaria del centre comporta la baixa automàtica i la pèrdua dels drets de l’alumne/a.

 

FESTES LOCALS, NACIONALS, DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ

 

   • No es recuperaran classes de dies de festa local, festes nacionals o activitats extraordinàries o similars.

 

OBJECTES PERSONALS

 

   • La Fundació Privada Osona Formació i Desenvolupament no es fa responsable dels objectes perduts o extraviats dins dels centres de formació o en les seves activitats.

 

 

INSCRIPCIONS A CURSOS EN LÍNIA O EXAMENS OFICIALS

 

   • La correcta inscripció a cursos en línia o a exàmens oficials d’altres administracions o entitats és responsabilitat de l’alumne/a.

 

SITUACIONS D’EXCEPCIONALITAT

 

   • En cas que es doni una situació d’excepcionalitat o que les autoritats així ho requereixin, els cursos presencials poden passar a ser semipresencials o en línia.