1-Diagnosi

Estratègia Digital de Centre

El primer pas per poder elaborar l’estratègia digital de centre ha estat elaborar la diagnosi, per fer-la la comissió digital del centre va decidir emprar diferents eines diagnòstiques:

 

 • Eina Selfie: una eina gratuïta, creada per la Comissió Europea, per ajudar als centres educatius a fer una diagnosi del seu grau d’implementació de les tecnologies digitals. Ha donat resposta al qüestionari Selfie el 67% de l’equip directiu, el 67% de l’equip docent i el 60% de l’alumnat (s’ha passat a l’alumnat de informàtica i formació reglada).

 

 • Diagnosi qualitativa elaborada a partir de l’observació i l’anàlisi de la realitat per part de la Comissió d’Estratègia Digital de Centre. S’ha analitzat: comunicació (portal de centre, intranet…), desenvolupament curricular, infraestructures i recursos i el seu ús.

 

A partir de l’anàlisi d’aquestes eines, s’han detectat els punts forts i punts febles, que ens permetran establir els objectius de l’Estratègia Digital i ens ajudaran a establir i millorar la Cultura Digital del Centre.

Punts forts

   • Eines col·laboratives i XXSS.
   • Valoració del Lideratge.
   • Desenvolupament professional continu.
   • Recursos pedagògics propis.
   • Qualitat de la pedagogia dins l’aula.
   • Competències TIC alumnat.
   • Normes sobre drets d’autor i llicències d’ús.
   • Debat sobre l’ús ètic de les TIC.
   • Sinèrgies en l’aprenetatge híbrid.
   • Infraestructura, dispositius de centre i accés a Internet.
   • Eines per l’identificació de la bretxa digital.
   • Adaptació i inclusió a l’alumnat.
   • Seguretat en l’ús de les tecnologies.

Punts febles

   • El centre utilitza tecnologies digitals per fer coavaluació.
   • Infraestructura digital justa o insuficient.
   • Qualitat de la pedagogia dins l’aula.
   • Noves Pràctiques d’Avaluació.
    El professorat utilitza les noves tecnologies per realitzar autoavaluació i coavaluació amb l’alumnat.
   • Estratègia digital.
    El centre no té definida una estratègia digital.
   • Falta de temps per explorar ensenyament digital.
    El professorat no expressa les seves necessitats de formació en tecnologies per manca evident de temps de coordinació.
   • Avaluació del progrés sobre col·laboracions i comunicació externes.
   • Dispositius per a cada alumne/a.
    El centre no disposa de dispositius digitals per a tots els alumnes.
   • Eines per abordar la bretxa digital.
    Els docents i el centre no disposen de recursos digitals per abordar la bretxa digital entre els seus alumnes.
   • Desenvolupament Professional continu.
    El professorat no participa en formacions de desenvolupament professional en l’ús d’eines digitals.
   • Projectes interdisciplinaris (diverses matèries).
    El centre no programa projectes interdisciplinars que impliquin diverses matèries i que utilitzin eines digitals.
   • Falta de pressupost / equip.
    El centre no disposa d’un pressupost destinat a inversions de qualsevol tipus.
   • Accés limitat de l’alumnat a equips digitals.
    L’alumnat té un accés molt limitat a l’equipament digital / eines digitals.
   • Baixa competència digital de les famílies.
    Els familiars dels alumnes tenen una biaxa competència digital.