4-Avaluació i millora

Estratègia Digital de Centre

L’avaluació de l’Estratègia Digital del Centre la farà periòdicament la Comissió d’EDC. Per fer-ho s’han establert uns indicadors d’assoliment per les diferents activitats, així com també pels objectius. En funció dels resultats de les avaluacions que realitzem caldrà pensar estratègies de millora.