Condicions de compra dels cursos

CONDICIONS GENERALS DE MATRICULACIÓ/INSCRIPCIÓ:

La matrícula és efectiva i té plena validesa des del moment en què la secretària del centre disposi de la documentació necessària i s’hagi formalitzat el pagament del curs. No abonar la matrícula en el termini establert comporta la suspensió automàtica dels drets de l’alumnat i de la plaça al centre. 

 

L’import de la matrícula s’ha d’abonar íntegrament.

 

La inscripció a un curs dona dret al cobrament de la matrícula i de les quotes pertinents.

 

BONIFICACIONS:

La matrícula serà bonificada (10 € en comptes de 30€) per a les inscripcions realitzades del 13 de juny al 15 de juliol de 2022. També en els casos en què hi hagi inscripció a dos o més cursos de format anual o quadrimestral.

 

Les inscripcions es realitzaran únicament per al curs acadèmic 2022-23.

 

DEVOLUCIONS:

L’alumnat pot sol·licitar la devolució de l’import del curs durant un període de 14 dies naturals comptats a partir del dia que s’ha fet la matrícula i sempre que el curs no s’hagi iniciat.

 

La Fundació Osona Formació i Desenvolupament no realitzarà cap devolució de quantitats pagades, un cop iniciat el curs.

 

Els rebuts retornats generen unes despeses que hauran de ser abonades per l’alumne/a.

 

INICI DE CURSOS:

La Fundació Osona Formació i Desenvolupament es reserva el dret de prorrogar l’inici del curs com a màxim 15 dies o bé a no iniciar-lo.

 

Si no s’inicia el curs, la Fundació Osona Formació i Desenvolupament retornarà a l’alumne/a les quantitats cobrades.

 

BAIXES DE L’ALUMNAT:

La baixa d’un/a alumne/a serà efectiva presentant, dins el termini establert, el document degudament omplert que trobareu a la vostra disposició a la secretaria del centre. Per donar-se de baixa el segon quadrimestre, cal comunicar-ho a l’administrativa del centre no més tard del dia 5 de gener del 2023

 

FESTES LOCALS, NACIONALS, DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ:

No es recuperaran classes de dies de festa local, festes nacionals, dies de lliure elecció o activitats   extraordinàries o similars.

 

OBJECTES PERSONALS:

La Fundació Osona Formació i Desenvolupament no es fa responsable dels objectes  perduts o extraviats dins dels centres de formació o en les seves activitats.

 

INSCRIPCIONS A CURSOS EN LÍNIA O EXÀMENS OFICIALS:

La correcta inscripció a cursos en línia o a exàmens oficials d’altres administracions o entitats és responsabilitat de l’alumne/a.

 

SITUACIONS D’EXCEPCIONALITAT:

En cas que es doni una situació d’excepcionalitat o que les autoritats així ho requereixin, els cursos presencials poden passar a ser semipresencials o en línia.