Condicions de compra dels cursos

CONDICIONS GENERALS DE MATRICULACIÓ/INSCRIPCIÓ

La matrícula és efectiva i té plena validesa des del moment en què la secretaria del centre disposi de la documentació necessària i s’hagi formalitzat el pagament del curs. El fet de no satisfer la matrícula en el plaç establert durant el període de matrícula, comporta la suspensió automàtica dels drets de l’alumnat i de la plaça al centre.

 

   • L’import de la matrícula s’ha de satisfer íntegrament.
   • La inscripció a un curs dóna dret al cobrament de la matrícula i de les quotes pertinents.

 

BONIFICACIONS

   • La matrícula serà bonificada per a les inscripcions realitzades abans de l’estiu. També en els casos en què hi hagi inscripció a dos o més cursos de format anual o quadrimestral.
   • Les inscripcions es realitzaran única i exclusivament per el curs acadèmic 2021-22.

 

DEVOLUCIONS

   • L’alumnat pot sol·licitar la devolució de l’import del curs durant un període de 14 dies naturals comptats a partir del dia en que s’ha fet la matrícula i sempre que el curs no s’hagi iniciat. – La Fundació Privada Osona Formació i Desenvolupament no realitzarà cap devolució de quantitats pagades un cop iniciat el curs.
   • Els rebuts retornats generen unes despeses que hauran de ser abonades per l’alumne/a.

 

INICI DE CURSOS

   • La Fundació Privada Osona Formació i Desenvolupament es reserva el dret de prorrogar l’inici del curs com a màxim 15 dies o bé a no iniciar-lo.
   • Si no s’inicia el curs, la Fundació Osona Formació i Desenvolupament retornarà a l’alumne/a les quantitats cobrades.

 

BAIXES DE L’ALUMNAT

   • La baixa d’un alumne/a serà efectiva presentant, dins el termini establert, el document degudament omplert que trobareu a la vostra disposició a la secretaria del Centre.
   • La no assistència a classe per un període superior a un mes sense que s’hagi produït cap comunicació per part de l’alumne a la secretaria del centre comporta la baixa automàtica i a la pèrdua dels drets de l’alumne/a.

 

FESTES LOCALS, NACIONALS, DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ

   • No es recuperaran classes de dies de festa local, festes nacionals o activitats extraordinària o similars.

 

OBJECTES PERSONALS

   • La Fundació Privada Osona Formació i Desenvolupament no es fa responsable dels objectes perduts o extraviats dins dels centres de formació o en les seves activitats.

 

INSCRIPCIONS A CURSOS EN LÍNIA O EXAMENS OFICIALS

   • La correcta inscripció a cursos en línia o a exàmens oficials d’altres administracions o entitats, és responsabilitat de l’alumne/a.

 

SITUACIONS D’EXCEPCIONALITAT

   • En cas que es doni una situació d’excepcionalitat o que les autoritats així ho requereixin, els cursos presencials poden passar a ser semipresencials o en línia.